Bác sĩ CKI : Nguyễn Đình Nơi

Phó Giám đốc Bệnh viện

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Nguyễn Đình Nơi

Liên hệ